BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
 • ANASAYFA
 • /CMR VE TTK
 • /BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
A+A-
 • Emtia taşımacıya teslim edilirken taşımacı tarafından hiçbir ihtirazi kayıt konulmaması karşısında CMR 9.maddesine göre malların iyi durumda teslim alındığının kabulü gerekir.
   
 • CMR belgesinde, taraflardan herhangi birinin imzanın bulunmaması taşıma ilişkini geçersiz hale getirmeyecektir
   
 • CMR belgesi, en az 3 nüsha olarak düzenle­nir. Birinci nüsha gönderene verilir, ikinci nüsha yükle beraber gider yani gönderilene verilir, üçüncü nüsha ise taşıyıcı tarafından saklanır. (CMR madde 5)
 • Taşıma süresinin aşılması halinde (gecikmede) taşıyıcının tazminat sorumluluğu taşıma ücretinin üç katı ile sınırlı olduğunu biliyor musunuz? TTK / Madde 882 (3)
   
 • İki tarafça imzalanan taşıma senedi, eşyanın ve ambalajının, eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığı sırada, dış görünüşü bakımından iyi durumda bulunduğuna ve taşınan paketlerin sayısının, işaretleri ve numaralarının, taşıma senedinde yer alan kayıtlara uygun olduğu anlamına geldiğini biliyor musunuz? TTK / Madde 858 (2)
   
 • İki tarafça imzalanan taşıma senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, içeriğine ve eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığına kanıt oluşturduğunu biliyor musunuz?. TTK / Madde 858 (1)
 • CMR Konvansiyonuna göre, taşıyıcı, malları  taşıma üzere teslim alırken (tesellüm ederken)  aşağıda belirtilen kontrolleri yapmaktan sorumludur.
    Parça sayısı ve bunların işaret (marka) ve numaraları hakkında CMR taşıma belgesinde yer alan kayıtların doğruluğu,
    Malların ve ambalajlarının harici (dış) görünüşünün denetlenmesi.

 • Taşımacının kendisine verilen belgelerin ve belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu incelemek zorunda olmadığını ve göndericinin sözü edilen belgelerin bulunmaması, yetersiz  olması,  veya usule aykırı oluşundan  doğacak zarar, ziyan  ve  hasardan, taşımacıya karşı sorumlu olduğunu biliyor musunuz? CMR / Madde 11 (2)
   
 • Gümrük ve diğer formalitelerin yerine getirilebilmesi için, gerekli olan tüm belgelerin malların tesliminden önce göndericinin taşımacıya vermekle sorumlu olduğunu biliyor musunuz? CMR/ Madde 11 (1)
   
 • Göndericinin, kişilere malzemeye ve  diğer  yüklere gelecek zarar ziyan ve  hasardan,  yükün kusurlu olarak ambalajlanmasından kaynaklanan  masraflardan taşımacıya karşı sorumlu olduğunu biliyor musunuz? CMR Madde 10
   
 • Kayıp,  hasar veya gecikme  istek sahibinin  hatası veya ihmalinden,  taşımacının hatasından değil de, istek sahibinin verdiği talimattan, yüke has bir kusurdan  yahut da taşımacının imkanı dahilinde olmayan durumlardan ileri gelmiş ise, taşımacı olarak sorumlu tutulamayacağınızı biliyor musunuz? CMR Madde 17 (2)
 • Taşınan yükün tehlikeli madde kapsamında olduğu bilgisi verilmediği durumlarda, gönderene karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, gönderenden isteyebileceğinizi biliyor musunuz? TTK Madde 861/2

 • Herhangi bir nedenden dolayı taşımış olduğunuz eşyanın; ziya, hasar veya gecikmesinden kaynaklanan sorumluluğunuzun 3’ncü yılın sonunda zamanaşımına uğrayacağını biliyor musunuz? TTK Madde 855/5 (a)

 • Değerli malların (cep telefonu ve bilgisayar gibi) taşınmasında, malın değerinin nakliyeciye özel olarak bildirilmediği durumlarda, kilo başına 8.33 SDR kuralı göz önünde bulundurulacağını” biliyor musunuz? TTK Md.880

 • CMR'nin uygulanabilmesi için taşımanın Uluslararası olması ve karayoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Ancak  (CMR m. 2/f. 1 ) , yolculuğun bir kısmın­da taşıt denizyolu, demiryolu, havayolu veya içsu yolu ile taşınırsa, CMR 14. maddenin uygulandığı hâller dışında, eşyanın taşıttan boşaltılmaması koşulu ile, CMR hükümleri taşımanın tümüne uygulanır.

 • Malın teslimi sırasında tehlikenin türünü bilmiyorsanız veya size gönderen tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, gönderenden isteyebileceğinizi biliyor muydunuz? (TTK : Madde 861/2).

 • Taşıma başladıktan sonra fakat teslim yerine ulaşılmasından önce bir gecikme olursa ve bu gecikme gönderenin riziko alanına giren bir nedenden kaynaklanmışsa, taşımacı olarak, taşıma ücretinin dışında uygun bir bedel de isteyebileceğinizi biliyor muydunuz? (TTK : Madde 870/3).
   
 • CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

Cevap : 60 Gün

 • CMR Sözleşmesine Göre Göndericinin Verdiği Talimatların Sonucundan Taşımacı Sorumlu Tutulabilir mi?

Cevap : Hayır, göndericinin verdiği talimatların sonuçlarından taşımacı sorumlu tutulamaz.