Yurt Dışından Ülkemize Gönderilen Yardımlar Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /YURT DIŞINDAN ÜLKEMİZE GÖNDERİLEN YARDIMLAR HAKKINDA
YURT DIŞINDAN ÜLKEMİZE GÖNDERİLEN YARDIMLAR HAKKINDA
A+A-
Yurt Dışından Ülkemize Gönderilen Yardımlar Hakkında

Ülkemize yurt dışından gelen araçlara ilişkin bilgilendirmeler aşağıdaki gibidir:

Kriz hallerinde zarar görenlere yurtdışından gönderilecek eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin hükümler;

- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesi,

-2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 105 nci maddesi ile,

- 2 Seri Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin 35 ila 42 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bahse konu mevzuat uyarınca tabii afetlerde zarar görenlere gönderilen yardım eşyası gümrük vergisinden muaftır. Gümrük işlemleri, söz konusu eşyaların ülkemizde alıcılarının belirlenmesi, nakliye aracı ve eşya listesinin yer aldığı Tebliğ ekinde yer alan EK-7 formunun gümrük idaresine sunulması ile gerçekleştirilir. Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin 35 ve 36. Maddelerinde şu hükümlere yer verilmektedir:

MADDE 35 – (1) Yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından bağışlanan Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eşyanın, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından serbest dolaşıma girişine izin verilir.

MADDE 36 – (1) Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı aranır. Temel ihtiyaç maddesini ve diğer eşyayı kabul eden kuruluş tarafından Ek-7’ye uygun olarak düzenlenecek eşya listesi gümrük idaresine sunulur ve buna göre gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilen yardım malzemeleri için mevcut belgelere istinaden işlemler tamamlanır.

Bu kapsamda, ülkemize gönderilecek yardımlar için yardımı taşıyan araçların ve eşyaların bilgilerini içeren Ek-7 Formunun giriş gümrük idaresine sunulması yeterli olacaktır.

Ancak, özellikle AB üyesi olmayan Sırbistan güzergâhının kullanılması durumunda, sınır geçişlerinde herhangi bir sorun ve bekleme yaşanmaması amacıyla, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Sırbistan yetkililerine yardım malzemeleri taşıyan araç plakalarına ilişkin bildirimlerin yapılmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. İlaveten, yardım tırlarının Sırbistan'dan vakit kaybetmeden geçiş yapabilmesi için çıkış yapılan ülkede T1 (Transit geçiş evrağı) hazırlanmasının faydalı olacağı hususunun bilinmesi önem arz etmektedir

Öte yandan, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüyle de gerekli koordinasyon sağlanmış olup, ülkeye girişte kullanılacak sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük idarelerinde de her türlü önlem alınmıştır. Ayrıca, sınır kapılarında bulunan AFAD ve mülki idare yetkilerince deprem yardımlarının gönderileceği bölgelere ilişkin gerekli sevk ve yönlendirmeler süratle gerçekleştirilmektedir.

İlgili Gümrük Müdürlüklerimiz;

-Kapıkule Gümrük Müdürü- Cihangir TÜYSÜZ (0 505 38512 53)

-İpsala Gümrük Müdürü- Osman DEMİRKOL (0 542 634 94 40)

-Hamzabeyli Gümrük Müdürü – Salim Bayram (0 555 511 88 07)

-Dereköy Gümrük Müdürü – Kubilay TARHAN (0 533 723 00 72)

Ek: Ek-7 Formu

VASITA İLE İLGİLİ BİLGİLER

GELEN YÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kamyon ise Ülkesi, Plakası;

Gemi ise Adı ve Acentesi;

Uçak ise Sefer Sayısı

Eşyanın;

Cins ve nevi

Adedi

Ağırlığı

***

Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın;

- Kamu kurum ve kuruluşlarına

- Kamu yararına çalışan derneklere

- Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İlgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekmektedir.

- AFAD

- Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için;

- Varsa taşıma belgesinin

- Eşya listesinin (aşağıdaki örneğe uygun olarak)

geldiği gümrük idaresine sunulması yeterlidir.

GÖNDERİLECEK YARDIMLAR İLE İLGİLİ ALMANYA’DA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Almanya’da vatandaşlarımızca toplanan ayni yardımların ülkemize nakliyesi öncesinde eşya listesi ve eşyaları taşıyacak araçlara dair bilgilerin Başkonsolosluklarımız veya yerel yardım kuruluşları (Kızılhaç veya Caritas) tarafından onaylanması gerekmektedir. Eşya listesi hazırlanırken gönderici ve alıcı bilgilerinin listeye yazılması ve eşyaların türü ile koli adetlerinin yazılması yeterli olmaktadır. İlgili kuruluşlar tarafından onaylanan eşya listesi ile T2 adlı gümrük belgesinin hazırlanması gerekmektedir. T2 belgesi ile yardımların uluslararası dolaşımı mümkün hale gelecektir. T2 belgesinin hazırlanabilmesi için Başkonsolosluklarımız veya yerel yardım kuruluşlarınca onaylanması gerekmektedir. Hem Almanya’da hem ülkemizde koordinasyonun hızlı bir şekilde yürütülmesi açısından alıcının AFAD olarak belirlenmesi fayda sağlayacaktır.

T2 belgesinin düzenlenmesi kapsamında desteğe ihtiyaç olması halinde bölgenizde bulunan lojistik firmalarından veya Almanya – Avusturya sınırında Suben’de bulunan Imex Lojistik Firması gerekli destek sağlanabilecektir. Anılan firma ile yapılan şifahi görüşmede Başkonsolosluklarımız veya yerel yardım kuruluşları (Kızılhaç veya Caritas) tarafından onaylı eşya listesi bulunması durumunda

T2 belgesinin doğrudan Suben’de düzenlenebileceği öğrenilmiştir. İlgili firmaya ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

IMEX ATİLLA OFİSİ

Tel: 004377112845

İrtibat Kişisi: Vildan Hanım

Geçiş Belgesine İlişkin İşlemler

Deprem felaketi nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza yurt dışından gönderilecek yardım malzemelerinin taşınması işlemlerinde geçiş belgeleri ile ilgili olarak;

Yabancı plakalı taşıtların yanlarında yardım malzemesi taşındığına dair ispat edici belgeleri (Büyükelçilikler, Devlet Kurumları, Dernekler ve Sair Kurumlarca düzenlenmiş) yanlarında bulundurmaları diğer ülkelerden/üçüncü ülkelerden geçişlerini kolaylaşacaktır.

Yardım malzemesi kapsamında eşya taşıyan araçlar, ülkemize girişleri esnasında (yardım malzemesi taşındığına dair ispat edici belgeleri yanlarında bulundurmak kaydıyla) Türk Gümrük Makamlarından “doğal afetler başta olmak üzere acil durumlarda ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer yardım malzemelerinin naklini” kapsayan 10 numaralı kod kapsamında işlem yapılmasını talep ettiklerinde taraflarına Türkiye/ülkemiz geçiş belgesinden muafiyet sağlanabilecektir.

Bilgilerini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TIR İşlemleri Müdürlüğü