Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük Cezası Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN SONRADAN İBRAZI-USULSÜZLÜK CEZASI HAKKINDA
MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN SONRADAN İBRAZI-USULSÜZLÜK CEZASI HAKKINDA
A+A-
Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük Cezası Hakkında

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden;

Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumlar Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiş olup mezkur maddeye göre menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde, İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için uygulanan yüksek oranda vergiden kaynaklanan gümrük vergisi farkı, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanması veya söz konusu mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, menşe şahadetnamesi gümrük idaresine beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilebilecektir.

Dolayısıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi ile serbest dolaşıma girişten sonra menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesi durumunun beyanname üzerinde ne şekilde beyan edileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesi ile ilgili olarak bazı gümrük idarelerinde beyannameye “S” ibaresi yazılmaması nedeniyle bu konuda bir düzenleme bulunmamasına rağmen Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiği ve konuya ilişkin farklı uygulamalar olduğu anlaşılmış olup yeknesaklığın sağlanmasını teminen aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazının talep edilmesi durumunda;

1. Beyanname tescilinde mevcut olmayan ve beyanname ekinde ibraz edilmeyen menşe şahadetnamesine ilişkin olarak beyannamenin 44 no.lu alanında yer alan doğrulama kodu bölümüne “S”, belge referans bölümüne ise "Gümrük Yönetmeliği 38/2 nci maddesi kapsamındadır" ibaresinin yazılması,

2. Gümrük Yönetmeliği’nin 38/2 nci maddesi gereğince İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için uygulanan yüksek oranda vergiden kaynaklanan gümrük vergisi farkı, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanarak usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık sürenin verilmesi,

3. Süresi içinde ibraz edilen menşe şahadetnameleri için sistem üzerinden menşe şahadetnamesinin ibraz edildiğine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması, gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.