Çeklerin İbrazını Ve İcra-İflas Takibini Erteleyen Düzenleme - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /ÇEKLERİN İBRAZINI VE İCRA-İFLAS TAKİBİNİ ERTELEYEN DÜZENLEME
ÇEKLERİN İBRAZINI VE İCRA-İFLAS TAKİBİNİ ERTELEYEN DÜZENLEME
A+A-

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 7318) 30 Nisan 2021 Tarih Ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’ De Yayımlanmıştır.

Çek ve kambiyo senetlerinin ibraz süreleri ertelendi. Son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasındaki çekler kapsamda olacak. 1 Haziran'dan sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. Bu tarihlerde vadesi gelen alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3 üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/ 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu itibarla, düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır.

https://ticaret.gov.tr/haberler/basin-duyurusu

MADDE 15- 25.3.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1.6.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf