Serbest Dolaşıma Giriş İşlemi Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanması

28.05.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanması Hk. bir yazı paylaşıldı.
 
İlgili yazıda, bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğin "Antrepoya konabilecek Eşya" başlıklı 330/1 maddesi;
"Gümrük antrepolarına;
a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan,
b) Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan eşya,konulabilir.
"Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süreye ilişkin 346. maddesi ise;
" (1) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.
(2) Birinci fıkra hükmüne istisna olarak antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde otuz gün içinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullarda, gümrük antrepo rejimi dahil başka bir rejim beyanında bulunulması halinde, bu beyana ilişkin süre göz önüne alınır.
 
(5) Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile, bir süre tayin edilmiş ise bu sürede kaldırılmayan eşya, Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri uyarınca tasfiye edilir." hükmü hatırlatıldı.
 
Diğer taraftan antrepo rejimi kapsamında işlem görüp serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış eşyanın antrepodan çıkarılacağı süreye ilişkin bir düzenleme bulunmadığı eklendi.