Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) Tebliğ Yayımlanmıştır

06.09.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ uyarınca, ihracat bedellerinin istisnai haller haricinde fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması / bozdurulması zorunludur. Bu işlemlerinden doğan alacaklarını Kanunun 1 inci maddesine göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve ilgili kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idari para cezasıyla cezalandırılırlar.
 
Konuyla ilgili Bakanlık ile görüşülmüş olup, söz konusu Tebliğ’in sadece mal ihracatçılarını kapsadığı yönünde bilgi ve teyit almıştır