Macaristan KUKK Toplantısında Anlaşmaya Varıldı | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Macaristan KUKK Toplantısında Anlaşmaya Varıldı

15.02.2018

Macaristan-Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 13-14 Şubat 2018 Tarihinde Budapeşte’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türk heyeti adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Şaban ATLAS ve Macaristan Heyeti adına Ulusal Kalkınma Bakanlığı Ulaştırma Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. László MOSÓCZI Başkanlık yapmıştır.
 
Bilindiği üzere, Türk tırlarının Macaristan üzerindeki seferlerinden alınan geçiş ücretlerinin uluslararası anlaşmalara ve 1/95 sayılı Ortaklık Komitesi Kararına aykırılık teşkil ettiği iddiası ile başlatılan hukuk mücadelemiz, Avrupa Adalet Divanı’nın 19 Ekim 2017 tarihinde verdiği lehte karar ile başarı ile neticelendirilmiş ve Adalet Divanı tarafından, Macaristan’da Türk Tırlarından geçiş ücreti alınmasının anlaşmalara aykırı olduğuna karar verilerek ve bu ücretlerin “gümrük vergisi ile eş etkili vergi” anlamına geldiğini belirterek ücretlerin alınamayacağını hükme bağlamıştır.
 
Bu karar doğrultusunda başlayan Türkiye – Macaristan KUKK toplantısı müzakereleri neticesinde tüm kotalar ücretsiz olarak teati edilmiştir.  
 
Uzun süren müzakereler sonucunda, ülkemiz araçları için 2018 Yılı Geçiş Belgesi Kotası aşağıdaki şekilde teati edilmiştir;
 
- Euro 3 ve Üzeri Araçlar İçin 36.000 adet Ücretsiz Transit Geçiş Belgesi
- Euro 3 ve Üzeri Araçlar 3.000 Adet Ücretsiz İkili Geçiş Belgesi
- 1.000 Adet Ücretsiz Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi
 
Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygulanması gereken “Transit Serbestisi” hakkının Türk taşımacılarına verilmesi konusu ülkemiz heyeti tarafından Macar yetkililer ile paylaşılmış olup, Heyet başkanlarının ortak kararı ile yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ek belge taleplerinin olumlu karşılanabileceği hususu protokolde yer almıştır.
 
Son olarak, 2018 yılında ortaya çıkabilecek belge ihtiyacının görüşülmesi amacı ile 2018 yılı Ağustos ayında tekrar bir KUKK toplantısı gerçekleştirilebileceği konusunda mutabık kalınmıştır.
 
Anılan toplantıya, Derneğimiz adına Avrupa Ülkeleri Uzmanı Kadir Çirkin'in katılım sağlamıştır.
 
Transit Serbestisi hakkının Türk taşımacılarına tam olarak verilmesi amacıyla yürütülen haklı mücadelemiz ve girişimlerimiz sürecektir.