Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi

24.01.2018

30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenmiştir. Yönergedeki değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
 
 
M2 Yetki Belgesi;
 
- Önceki Dağıtım Esaslarında, atıfta bulunulan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 maddesinin 10. Fıkrasının 3. Bendinde yer alan “M3 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,
verilir. hükmü kaldırılmıştır.
 
- Yeni düzenleme ile, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 maddesinin 10. Fıkrasının 2. Bendinde “M2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara, verilir.” hükmü yayınlanmıştır. Bu çerçevede, yayınlanan dağıtım esaslarınca Bakanlıktan M3 Belgesi yerine,” M2 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgesinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli taşıtlar geçiş belgesi tahsis edilir” hükmü eklenmiştir.
 
Bir Önceki Sefere Ait Geçiş Belgesini Taşıtın Çıkışında İade Edilmemesi
 
- Önceki Dağıtım Esaslarının,6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 16 ncı maddesinin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrası uyarınca iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalara, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin yirminci fıkrasına aykırılıktan dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 5 uyarma verilir.” hükmü kaldırılmıştır.
 
- Yeni düzenleme ile “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin otuzikinci fıkrası uyarınca 10 uyarma verilir.” hükmü yayınlanmıştır.
 
 
Yurtdışında Bulunan Taşıtları İçin Yeni Geçiş Belgesi Tahsisi
 
- Önceki Dağıtım Esaslarında,    8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden ve yurtdışında bulunan taşıtları için yeni geçiş belgesi/belgeleri talep eden firmalardan bu Yönerge’nin 26 ncı maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda adına geçiş belgesi tahsis edilen firmalar, hakkında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 5 uyarma verilir.” hükmü kaldırılmıştır.

- Yeni düzenleme ile “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin otuzikinci fıkrası uyarınca 10 uyarma verilir.” hükmü yayınlanmıştır.
 
Yetki Belgesi Sahibine Verilen Uyarmaların Toplam Sayısı
 
- Önceki Dağıtım Esaslarının “22. Maddenin a bendinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin onbirinci fıkrasına atıf yapılan, Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir.hükmü kaldırılmıştır.
 
- Yeni düzenleme ile “22. Maddenin a bendinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasına atıf yapılan Yetki belgesi sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede ulaşması ve bu hususun tebliğini izleyen 15 gün içinde ödeme yapılarak uyarmaların sayısının 150 adedinin altına düşürülmemesi halinde, ihlale konu olan yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanların, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 150 adedin altına düşürmeleri halinde, yetki belgesi faaliyetlerine izin verilir.” hükmü yayınlanmıştır.
 
Belgelerin Sahtesi Yapılarak/Yaptırılarak veya Herhangi Bir Şekilde Sahtesi Temin Edilerek veya Tahrifat Yapılması
 
 
- Önceki Dağıtım Esaslarında yer alan “8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendine göre Uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen belgeler ile Bakanlıkça verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve diğer belgelerin sahtesi yapılarak/yaptırılarak veya herhangi bir şekilde sahtesi temin edilerek veya tahrifat yapılarak kullanılamaz. Hükmüne aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi firmalara Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur” hükmü yer almakta idi.
 
- Yeni düzenleme ile Dağıtım Esaslarında yer alan “8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendine göre Uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen belgeler ile Bakanlıkça verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve diğer belgelerin sahtesi yapılarak/yaptırılarak veya herhangi bir şekilde sahtesi temin edilerek veya tahrifat yapılarak kullanılamaz.. Hükmüne aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi firmalara Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 22 inci maddesi gereğince Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir ve ilgili Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur” hükmü yayınlanmıştır.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları